Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van H&F Online Shopping. Deze voorwaarden treden in werking op 1 oktober 2019. Op 22 mei 2021 heb ik ze voor het laatst bijgewerkt.

Artikel 1 – Definities

1.1 De website slapenisgoed.nl valt onder H&F Online Shopping. Deze eenmanszaak is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53033426.

1.2 Klant: De (rechts)persoon met wie H&F Online Shopping een overeenkomst aangaat.

1.3 Bezoeker: iemand die de website slapenisgoed.nl van H&F Online Shopping bezoekt.

1.4 Producten en diensten: het gaat om de producten en diensten die worden aangeboden via slapenisgoed.nl van H&F Online Shopping. Ook diensten die per e-mail of telefonisch worden overeengekomen, vallen onder deze voorwaarden.

1.5 Overeenkomst: Dit is de overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen H&F Online Shoppong en klant op grond waarvan de diensten en producten worden verleend.

1.6 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid die de klant heeft om binnen zijn bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Mireille Hovius, H&F Online Shopping
Handelend onder de  naam: slapenisgoed.nl / H&F Online Shopping.
Vestigingsadres: Hortensialaan 53, 1777 XG Hippolytushoef.
Telefoonnummer: 06-10201253.
E-mailadres: [email protected].
KvK-nummer: 53033426
Btw-nummer: NL002090851B26

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van H&F Online Shopping. Ze ge lden ook voor andere tot stand gekomen overeenkomsten tussen H&F Online Shopping en klant.

3.2. Deze voorwaarden staan duidelijk vermeld op elke pagina van de website www.slapenisgoed.nl. Op verzoek worden ze kosteloos toegezonden.

Artikel 4 – Aanbod

4.1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of extra voorwaarden kent, staat dit nadrukkelijk vermeld.

4.2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten of diensten zodat de klant tot een goede beoordeling van het aanbod kan komen.

4.3. Elk aanbod bevat informatie die duidelijk maakt voor de klant wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan het ingaan op het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – Overeenkomst en Herroepingsrecht

5.1. De klant kan zonder opgaaf van reden binnen 14 kalenderdagen zijn bestelling herroepen. H&F Online Shopping mag de klant vragen naar de reden  van de herroeping maar kan de klant hier niet toe verplichten.

5.2. Een overeenkomst met H&F Online Shopping komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de website. Wanneer het gaat om een telefonische overeenkomst of een overeenkomst per e-mail, geldt het verstrekken van de betalingsgegevens door de klant als het ingaan van de overeenkomst.

5.3. H&F Online Shopping zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Ook zorgt hij voor een beveiligde betaalomgeving.

5.4. Als het een fysiek product betreft, zendt de klant het product terug met alle toebehoren, ongeschonden, in originele staat en verpakking. De consument betaalt de portokosten voor de terugzending. H&F Online Shopping betaalt de eventuele kosten voor de terugbetaling.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

6.1. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn diensten die:

– binnen de normaliter geldende bedenktijd al worden uitgevoerd;

– begonnen zijn na uitdrukkelijke, voorafgaande instemming van de klant;

– waarbij de klant akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden en weet dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra H&F Online Shopping de overeengekomen dienst volledig heeft uitgevoerd.

Artikel 7 – Prijzen en betaling

7.1. De door H&F Online Shopping genoemde prijzen zijn exclusief btw.

7.2. H&F Online Shopping kan op elk moment, zonder bericht vooraf, de prijzen aanpassen (dit geldt niet voor lopende overeenkomsten).

7.3. Betaling vindt voorafgaand aan de levering plaats. In uitzonderlijke gevallen kan betaling na levering worden overeengekomen. De betaling dient dan binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum binnen te zijn. Is dat niet het geval, dan is de klant wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. H&F Online Shopping zal na 2 aanmaningen de zaak in handen geven van een incassobureau. De incassokosten bedragen minimaal €40 en maximaal 15% van het openstaande bedrag tot €2.500 en daarboven maximaal 10%.

7.4. Wanneer H&F Online Shopping onverhoopt niet kan leveren, krijgt de klant het verschuldigde bedrag terug. Gaat het bijv. om een traject met 1-op-1 sessies en kunnen 2 van de 10 sessies niet doorgaan, dan krijgt de klant 1/5 van het betaalde bedrag terug.

Artikel 8 – Intellectueel eigendom

8.1. De inhoud van de website www.slapenisgoed.nl valt onder het intellectueel eigendomsrecht. Dat geldt ook voor de cursusinhoud en andere diensten van H&F Online Shopping.

8.2. De klant mag niets van een dienst of een gedeelte daarvan kopiëren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken of te reconstrueren.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en disclaimer

9.1. H&F Online Shopping is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van klant. Hieronder valt ook gevolgschade en/of immateriële schade door het gebruiken of niet-gebruiken van de diensten H&F Online Shopping. 9.2. De informatie op www.slapenisgoed.nl is met de meeste zorg samengesteld. Mocht er sprake zijn van foutieve informatie, dan is H&F Online Shopping niet aansprakelijk en kunnen bezoekers hier geen rechten aan ontlenen. 9.3. Alle door H&F Online Shopping gegeven adviezen en gedeelde kennis zijn geheel vrijblijvend. Over deze niet-bindende informatie verleent H&F Online Shopping geen enkele garantie. 9.4. Voor het al dan niet opvolgen van adviezen, zoals in artikel 9.3 genoemd, kan H&F Online Shopping niet aansprakelijk worden gesteld. 9.4. Vanzelfsprekend komt artikel 9.1 tot 9.3 te vervallen als er sprake is van opzettelijk veroorzaakte schade door of ernstige, bewijsbare schuld van H&F Online Shopping.

Artikel 10 – Privacy

10.1 H&F Online Shopping respecteert de privacy van klanten en bezoekers. In de uitgebreide privacy policy vind je de andere bepalingen met betrekking tot het privacybeleid van H&F Online Shopping.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

11.1 Op deze overeenkomst is alleen het Nederlands recht van toepassing, ook wanneer de klant in het buitenland is gevestigd. 11.2 In geval van geschillen tussen H&F Online Shopping en een klant waar de partijen samen niet uitkomen, is de rechter in Alkmaar de aangewezen persoon om uitspraak te doen.